Artikelen downloaden over ziekte, overlijden en werk

"De Toolkit Kind en Trauma, bestaande uit een brochure en deze website, is bestemd voor leerkrachten van groep 5 t/m 8. De toolkit geeft informatie over het ondersteunen van leerlingen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt.
In de Toolkit Kind en Trauma vindt u antwoorden op algemene vragen zoals: “Wat helpt een kind er weer bovenop te komen na een ernstig ongeluk, de plotselinge dood van een broertje of ouder, (seksueel) geweld of een andere schokkende gebeurtenis? Wat kan ik als leerkracht doen en wanneer is professionele hulp nodig? En welke mogelijkheden voor traumahulpverlening voor kinderen bestaan er?” "

Terminaal zieke medewerker raakt hele organisatie, Personeelbeleid, door Leo Wilhelm, februari 2011.
"Werkgevers hebben geen idee hoe om te gaan met terminaal zieke medewerkers. Maar ook voor terminaal zieke medewerkers is goed werkgeverschap een verplichting. Handvatten hiervoor zijn er zeker."
"Erkenning door de werkgever voor de goede prestaties van de terminaal zieke werknemer, gebeurt bij uitstek in een persoonlijk gesprek."
"Voor medewerkers is het belangrijk om verbonden te blijven met de terminale zieke collega. Zij zijn ook nabestaanden."

Voor rouw niks geregeld, 10 vragen aan Leo Wilhelm, Personeelbeleid, aug 2010, Jolanda van Zwieten.
"Gesneuvelde militairen worden herdacht met alle eerbetoon. Maar als civiele medewerkers stierven, gebeurde er vrijwel niets op het ministerie van Defensie. Voor rouwverwerking was geen plaats op de werkvloer. Hr-manager Leo Wilhelm bracht hier op eigen initiatief verandering in. ‘Rouwverwerking was een probleem en had invloed op de productiviteit.’"

Rouwen (na zelfdoding): Document met informatie, tips en handvatten voor werkegevrs en collega's. Bron: Werkgroep verder (België).

Overbezorgd, Mantelzorg ontwricht inzetbaarheid personeel, Personeelbeleid, Irma Ooijevaar, jul/aug 2010.
"Eén op de acht werknemers combineert zijn baan met de zorg voor iemand in zijn omgeving. Dat kan leiden tot verlies van productiviteit, grijs verzuim of zelfs complete uitval. Veel werkgevers weten hier geen raad mee. Terwijl relatief eenvoudige maatregelen volstaan om de zorgzame medewerker binnen boord te houden."

Arbeid en zorg op de werkvloer, Onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden, Boukje Cuelenaere, Dorinde Brands, Margaret Chotkowski
Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, Oktober 2009
"Steeds meer werknemers combineren betaald werk met zorgtaken, zowel in de rol van ouder als in de rol van mantelzorger. Dit roept de behoefte op aan handvatten voor werknemers en werkgevers in bedrijven om afspraken tot stand te brengen die de combinatie van arbeid en zorgtaken vergemakkelijken. [...] De centrale vraagstelling luidde: Welke succesvolle arrangementen om de combinatie van arbeid en (mantel)zorg te vergemakkelijken komen tot stand op de werkvloer?"

Gids voor de nabestaande, Nuttige informatie voor moeilijke tijden..., Sodipa.be.
"We hebben allemaal meegemaakt dat er mensen in onze omgeving zijn overleden. Vaker dan ons lief is, waarschijnlijk. We weten hoe pijnlijk elk verlies is voor de nabestaanden. Als we een collega verliezen, of als een collega een dierbare persoon verliest,
•    Hoe gaan we daar dan mee om?
•    Hoe kunnen we de collega of de familieleden tot steun zijn, in of naast het werk?
•    Hoe verwerken we zelf het verdriet en het gemis dat we voelen?
•    Welke keuzes kunnen we maken?"

Versta uw vak - zorg op het werk voor rouwverwerkversterking, april 2010, artikel Kris van Vliet als afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort.
"Op het gebied van omgaan met medewerkers in rouw binnen bedrijven is het één en ander te verbeteren. Het is belangrijk dat de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen het bedrijf de eerste stap zet tot een goede benadering van rouwende medewerkers. Hij heeft de kennis in huis om voorlichting te geven over hoe het verwerken van een verlieservaring ‘werkt’. Hij kan tips geven aan de werkgever, leidinggevenden en collega’s over hoe om te gaan met rouwende medewerkers."

Hoe ga je om met ziekte en overlijden op het werk? Help! Mijn collega is ziek, artikel CNV op Care for cancer.
"Ziekte en overlijden van een collega heeft veel impact op de werkvloer. Hoe ga je er op de juiste manier mee om en wat zeg je tegen een zieke collega of de achterblijvende familie?"

Ruimte voor rouw op het werk, uitgave van Weerschijn, Ineke C.P. Koedam-Visser.
"[...] hoewel de aandacht voor ‘de dood’ vandaag de dag toeneemt, is de plaats die rouw in onze samenleving inneemt, verschoven naar het private domein en is rouw(verwerking) ondergeschikt geraakt aan maatschappelijke belangen. En daar waar persoonlijk en maatschappelijk succes de norm is, wordt nauwelijks gesproken over zaken die nu eenmaal minder gemakkelijk bespreekbaar zijn."

School die moest sluiten, rouwt om directeur, artikel Algemeen Dagblad, 4 juli 2010.
Directeur overlijdt aan hartstilstand op de laatste dag van het ontruimen van de school die moet sluiten door gebrek aan leerlingen.
"Voor Wim Munier (59) was de school veel meer dan 'werk'."

Rouw neem je mee naar je werk, Monuta Nazorgboek,  Cozijnsen en van Wielink.
"Rouw kun je niet thuis achterlaten. Dat draag je met je mee en dat neem je dus ook mee naar het werk. Toch is er bij veel werkgevers nauwelijks aandacht voor het onderwerp. Onterecht, [...] Het probleem: een rouwende weet vaak niet wat hij of zij met zichzelf aanmoet en de collega’s en leidinggevende weten het al helemaal niet."

Geef rouwenden de ruimte, Arbo-Magazine, apr 2009, Maria de Greef, auteur Jos Widdershoven.
"Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Voor de nabestaande is het vaak lastig om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Behalve dat het privéleven ontwricht raakt, leidt het meestal tot een verminderde arbeidsproductiviteit. Soms is deze terugval tijdelijk, maar vaak duurt het lang voordat een werknemer weer presteert op zijn oude niveau."

Dat ik welkom was aan zijn sterfbed, Platform A, apr 2009, auteur Kees Bals.
Een manager aan het woord over sterfgevallen van medewerkers: "Dat ze me toelieten in de allerlaatste levensfase, dat ik daarbij mocht zijn, heeft me heel erg gerakt."

Mijn man is overleden, OR informatie, 2008, Cozijnsen en van Wielink.
"Werknemers kunnen soms op onverwachte momenten worden geconfronteerd met het overlijden van een collega of een overlijden in diens privésfeer. De direct betrokkenen, medewerkers en leidinggevenden, voelen zich al snel met lege handen staan. Een rouwprotocol kan een hulpmiddel zijn om ‘logische stappen’ niet over te slaan."

De laatste eer, Personeelbeleid, 2009, Leo Wilhelm.
"Wanneer een militair sneuvelt, is er via protocollen precies vastgelegd wat er moet gebeuren. Maar voor het overlijden van burgerpersoneel bestond tot voor kort geen vergelijkbaar protocol. Inmiddels is in dat hiaat voorzien. Hoe Defensie een rouwprotocol invoerde voor haar burgerpersoneel."

Te weinig ruimte voor rouw op het werk, Katholiek Nieuwsblad, 2008, Sjoerd Punter, interview met van Wielink.
"Bedrijven doen te weinig om rouwende werknemers op te vangen. Dat moet anders, zegt van Wielink, auteur van het cahier Verlies en rouw op het werk. Ieder jaar raken tienduizenden werknemers met onbegrepen verdriet voorgoed op een zijspoor."

Ondernemingsraden en het rouwprotocol, Verlies is verandering, OR Informatie, Margreet de Jong, juni 2007.
"Omgaan met verlies en rouw is allang geen taboe meer. Praatprogramma’s, weekbladen, zelfs cao’s zorgen ervoor dat verlies en rouw op de werkvloer bespreekbare onderwerpen zijn geworden. Maar waar is de ondernemingsraad in dat gesprek? Ligt er een taak voor de medezeggenschap waar het gaat om rouw en verlies binnen de onderneming?"

Hoe reageer je op rouw? De confrontatie met een dodelijk werkongeval, Human Resources Magazine, december 2006, op ISW Limits
"Arbeidsongevallen eisen in Belgie nog altijd een grote tol: elk jaar vallen er ruim tweehonderd dodelijke slachtoffers. [...] hangt dit zwaard van Damocles in principe boven het hoofd van alle werknemers in alle sectoren. [...] Verkeerd reageren op het trieste moment of tijdens de rouwperiode, kan immers verregaande sociale en economische gevolgen hebben..."

Rouwprocessen en terugkeer naar werk, presentatie over de scriptie van Patricia Nan, bedrijfsarts. Zij is met deze scriptie de winnares van de Reinier Zielhuispenning 2006.

Collega in de rouw, de valkuilen van het troosten, Marie Claire, nov 2006, Marjan Hopman.
"Voor collega's is het vaak moeilijk omgaan met een persoon in de rouw. Omdat je nooit weet of je het wel goed doet. Vraag je er na een halfjaar nog naar? Of is zwijgen beter, want als je het niet benoemt, doe je de ander ook geen pijn? Misverstanden over de rouw en hoe je je collega wel helpt."

Afscheid nemen en professioneel werkgeverschap, artikel in KvKmagazine, 2005, auteur Ineke C.P. Koedam-Visser.
"Jaarlijks krijgen 250.000 werknemers te maken met een sterfgeval in de nabije omgeving. Een miljoen mensen zijn als collega betrokken bij het rouwproces. Veertig procent van de werknemers die een familielid of partner hebben verloren, meldt zich ziek. Zeven procent verliest uiteindelijk zijn of haar baan omdat het verlies niet goed kan worden verwerkt."

Licht op verlies, Communiceren over verlies, op Kluwermanagement, Gwen Timmer, MANAGEMENT TOOLS NUMMER 6 / 2005.
"Iedereen die ooit met rouw te maken had, weet hoe belangrijk steun is in deze periode. Collega's zijn van grote betekenis voor een werknemer in een rouwproces. Helaas raken de persoonlijke en de werkwereld steeds vaker van elkaar gescheiden, en dat geeft veel gemiste kansen op verwerking van rouw. Dit artikel laat zien hoe belangrijk persoonlijk contact tussen collega's is rondom rouwen, en gaat in op vragen als: Hoe kun je als collega rouwenden ondersteunen om het verwerkingsproces zo goed mogelijk te doorlopen? Hoe help je hen om opnieuw te investeren in het leven en in het werk?"

Rouw op de werkvloer, Arbo Magazine, Juni 2004, Joan Joosten, senior trainer-adviseur, Odyssee bv
"Jaarlijks overlijden in Nederland 138.000 mensen, elk met gemiddeld vijf directe nabestaanden. Onderzoek wijst uit dat per jaar 230.000 werknemers met verlies in de nabije omgeving te maken krijgen. Hoe ga je als organisatie om met rouw op de werkvloer?"