Zuid Afrikaans onderzoek naar effect op werk van verlies partner
Terug

"Die impak van die afsterwe van ‘n huweliksmaat op die werksprestasie van die agtergeblewe eggenoot as werknemer"

Onderzoek door Maria Magdalena van Heerden voor het Departement Maatskaplike Werk en Kriminologie van de Fakulteit Geesteswetenskappe van de Universiteit van Pretoria, 2006.

Uit de samenvatting: "Die dood van ‘n eggenoot is die mees kritiese lewensinsident wat kan plaasvind. Die effek daarvan op die werkplek is egter tot dusver ontken. Dit het duidelik na vore gekom uit hierdie studie dat die dood van ‘n eggenoot die agtergeblewe eggenoot se totale fisiese, emosionele en kognitiewe funksionering, vir ‘n bepaalde tydsduur, sodanig affekteer dat effektiewe werkverrigting negatief beïnvloed word. Werknemerhulpprogramme is nie in die Noordwes provinsie algemeen beskikbaar nie. Die navorser is van mening dat die dood wel relevant is tot die Suid-Afrikaanse werkplek, aangesien die gemiddelde sterftesyfer volgens ouderdom, laer is as in die Verenigde State."

Uit de bedankjes in het onderzoek: "Laastens, maar nie die minste nie, baie dankie aan elke respondent wat bereid was om in tye van hartseer aan hierdie studie deel te neem. U betrokkenheid word opreg waardeer."