Rouwprotocollen
Terug

In dit blok verzamelen we informatie over en voorbeelden van rouwprotocollen.

Over de invoering van een rouwprotocol

De laatste eer, Personeelbeleid, 2009, Leo Wilhelm.
"Wanneer een militair sneuvelt, is er via protocollen precies vastgelegd wat er moet gebeuren. Maar voor het overlijden van burgerpersoneel bestond tot voor kort geen vergelijkbaar protocol. Inmiddels is in dat hiaat voorzien. Hoe Defensie een rouwprotocol invoerde voor haar burgerpersoneel."


Rouwprotocollen

Rouwprotocol, Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR).
"EEN VERLIES VERWERKEN KAN NIEMAND ALLEEN, OOK NIET OP HET WERK!
Wat doet u als werknemer als u na het overlijden van een geliefd persoon niet in staat bent om te werken? Als u innerlijk volledig in beslag bent genomen door de pijn van het gemis en zich niet kunt concentreren op uw werk?
Hoe gaat u als werkgever om met rouwende werknemers die hun verdriet om het verlies door de dood van een geliefd persoon van huis meenemen? Wat kunt u van hen verwachten? Tot hoe ver gaat uw begrip?
Hoe gaat u als collega om met iemand die duidelijk verdrietig is om de dood van een geliefd persoon? Kun je zomaar gaan praten over hetgeen gebeurd is? Maak je iemand niet juist verdrietiger door te vragen hoe het gaat?"

Rouwprotocol Yarden.
"Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Na de vaak hectische tijd tussen overlijden en uitvaart breekt er een periode van rouw aan waarin mensen tijd en ruimte nodig hebben om het verlies te verwerken. Tenminste, zo zou het idealiter moeten zijn. [...] Een plek waar die tijd en ruimte voor rouw nogal eens ontbreekt, is op het werk."

Rouw op de werkplek, RAET.nl, 28-01-2011.
"Rouwbeleid is effectief als het beleid optimaal bijdraagt aan een proces van verliesverwerking dat leidt tot herstel van het functioneren van de nabestaande en zijn arbeidsomgeving en resulteert in volledige re-integratie van de rouwende in het arbeidsproces. Leg dat beleid daarom vast in een rouwdraaiboek."

Draaiboek bij calamiteiten en overlijden, VMBO Uden.

Als de dood ingrijpt; Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt?
Protocol voor het primair- en voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland Noord op uitvaart.nl
"De GGD Hollands Midden ontwikkelde in 2006 een protocol bij een overlijden van leerling of personeelslid voor het primair en het voortgezet onderwijs."

Rouwprotocol Arboconvenant Provincies, Hou het wel gezond.nl, inclusief achtergrondinformatie over rouw voor leidinggevende, collega en getroffen medewerker; bijlage bij het ziekteverzuim beleid.
"Een rouwende collega opvangen is echter niet eenvoudig. Veel mensen hebben de neiging een nabestaande te ontlopen. Vaak weten we ook gewoon niet wat we ...".

Voorbeeldprotocol, ingeval van een verlieservaring van een werknemer, Secretaresse.nl.
Op basis van de template van de LSR.

Template rouwprotocol als bijlage VNG brief (LSR format?).

Handreiking omgaan met rouwverwerking, Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), obv template VNG.
"Dit is een handreiking voor leiding-gevenden en werknemers hoe te handelen wanneer een collega een dierbare verliest. Het schrijft voor dat een werknemer die te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis op een zorgvuldige wijze door leidinggevenden en collega’s wordt benaderd. De zorgvuldigheid bestaat daarin dat afhankelijk van de wijze waarop een individuele werknemer dit verlies verwerkt c.q. kan verwerken er naar oplossingen in de werksituatie wordt gezocht."

Rouw op de werkvloer na het verliezen van een dierbare, op Uitvaart-Weetjes.nl, juli 2009.
"Hoe gaat u om met een rouwende collega of werknemer? Iedereen rouwt op zijn eigen manier, toch zijn er een aantal kenmerkende factoren die u in acht kunt nemen wanneer er sprake is van rouw op de werkvloer. [...] Hieronder vindt u een aantal stappen die u kunnen helpen om het rouwproces op de werkvloer in goede banen te leiden zonder dat er sprake is van (onnodige) ziekmelding of ontslag."

Protocol bij het overlijden van een leerkracht / collega, Webmanager, Anita Boere, oktober 2007.
"Algemeen: Er worden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het locatie aanspreekpunt of de directeur meldt alleen dat onze 1ste zorg de nabestaanden en de medeleerlingen betreft en dat we ons daar op richten."

Protocol Verdriet en rouw bij overlijden van een personeelslid, Julianaschool Dubbeldam.

Protocol rouwverwerking TU/e, Technische Universiteit Eindhoven, obv template VNG.
"Dit protocol is een handreiking voor leidinggevenden en werknemers hoe te handelen wanneer een collega een dierbare uit de directe omgeving verliest (b.v. partner, kind, ouder). [...] Leidinggevenden en collega's wordt aanbevolen een actieve houding aan te nemen tegenover de nabestaande: stap op de rouwende af, zoek contact en maak het verlies bespreekbaar. Luisteren en erkennen is daarbij belangrijker dan het geven van adviezen. Verkeerde woorden worden doorgaans minder erg gevonden dan stilzwijgen."

Protocol Rouwverwerking, Universiteit Leiden, obv template VNG.
"Dit protocol is een handreiking voor leidinggevenden en medewerkers hoe te handelen wanneer een collega overlijdt of deze een dierbare uit de directe omgeving verliest (b.v. partner, kind, ouder). • Dit protocol kan op onderdelen aan de orde zijn wanneer een medewerker te maken krijgt met een traumatische gebeurtenis, zoals een echtscheiding of een ernstige geweldpleging."

Rouwprotocol Wageningen Ur, (University & Research centre).
"De werkgever Wageningen UR is zich er van bewust dat het overlijden van een medewerker of student een zodanig ingrijpende gebeurtenis is in het leven van de naaste familie van de medewerker of student, dat zij als werkgever al het mogelijke moet doen om haar betrokkenheid te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Als uitgangspunt bij onderstaande richtlijnen voor handelen bij overlijden van een medewerk(st)er of student(e) geldt dat te allen tijde en zoveel als mogelijk wordt gehandeld conform de wensen van de nabestaanden van de overleden medewerk(st)er of student(e)."

Delen in Verlies, Handreiking bij rouw, Gemeente Ede, 2007.