Rouw en Arbeidsongeschiktheid
Terug

Een rouwende werknemer. Iedere bedrijfsarts krijgt er wel eens mee te maken. Vaak komt zo’n werknemer een aantal weken na ziekmelding op het spreekuur. Dan blijkt er sprake van een rouwproces na verlies van een dierbare. Is er dan sprake van een terechte ziekmelding?

Onlangs kreeg ik van een van mijn bedrijven de volgende vraag: “Moeten we een medewerker, die niet in staat is zijn werk te verrichten na het overlijden van zijn zoontje, ziekmelden?”. Deze vraag was voor mij aanleiding dit onderwerp eens met collega’s te bespreken. Collega’s bleken het vraagstuk op verschillende manieren te hanteren. Vanuit die situatie is het idee voor deze literatuurstudie ontstaan.

Het doel van deze literatuurstudie is na te gaan of rouw een gegronde reden is voor arbeidsongeschiktheid op medische gronden. De vraag die centraal staat luidt dan ook: “Is rouw een reden tot arbeidsongeschiktheid op medische gronden?”. Aan de hand van het antwoord op deze vraag kan een voorstel worden gedaan voor de wijze van handelen van de bedrijfsarts in dat geval. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (al of niet in opleiding) vormen de belangrijkste groep voor wie deze literatuurstudie van waarde kan zijn.

Rouw en Arbeidsongeschiktheid, Literatuurstudie H.M. van der Maar-Bakker, 2004.

In aanvulling hier op: ‘Psychisch verzuim kan fors omlaag’, P&O Actueel.